Christmas White Turkey

Free-Range White 16lbs +

£9.30/kg


Quantity
16lbs (7.3kg)
17lbs (7.7kg)
18lbs (8.1kg)
19lbs (8.6kg)
20lbs (9kg)
21lbs (9.5kg)
22lbs (10kg)
23lbs (10.4kg)
24lbs (10.8kg)